Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego § 23

  1. Posiedzenia zwyczajne Senatu zwołuje Rektor raz w miesiącu, z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.
  2. Posiedzenia nadzwyczajne Senatu zwołuje Rektor z własnej inicjatywy, na wniosek rady wydziału lub co najmniej jednej trzeciej członków Senatu, w terminie siedmiu dni od daty złożenia wniosku.
  3. W posiedzeniach Senatu uczestniczą z głosem doradczym: kanclerz i jego zastępca ds. Collegium Medicum, kwestor i jego zastępca ds. Collegium Medicum, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, przedstawiciele związków zawodowych działających na Uniwersytecie po jednym z każdego związku oraz osoby zaproszone przez Rektora, w szczególności Rektor poprzedniej kadencji.
  4. W razie nieobecności Rektora posiedzenia Senatu zwołuje i obradom przewodniczy prorektor wyznaczony przez Rektora.
  5. Obradom Senatu, które dotyczą oceny działalności Uniwersytetu, sprawozdań z jego działalności oraz oceny działalności Rektora, przewodniczy wybrany członek Senatu.