Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego § 50

  1. Posiedzenia zwyczajne Senatu zwołuje Rektor raz w miesiącu, z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.
  2. Posiedzenia nadzwyczajne Senatu zwołuje Rektor z własnej inicjatywy, na wniosek rady wydziału lub co najmniej połowy członków Senatu, w terminie siedmiu dni od daty złożenia wniosku.
  3. W posiedzeniach Senatu uczestniczą: prorektorzy, dziekani, kanclerz i jego zastępca ds. Collegium Medicum, kwestor i jego zastępca ds. Collegium Medicum, przedstawiciele związków zawodowych działających na Uniwersytecie po jednym z każdego związku oraz osoby zaproszone przez Rektora, w szczególności Rektorzy poprzednich kadencji.
  4. W przypadku nieobecności Rektora posiedzenia Senatu zwołuje i obradom przewodniczy członek Senatu wyznaczony przez Rektora.